top of page

                                                                                                                                       GENEL SÖZLEŞME POLİTİKALARI

                                                                                                                                                  Kullanım-Hizmet Şartları

1. TARAFLAR

1.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"); adresi 5. maddede belirtilen ("Alıcı") ile merkezi Cumhuriyet Mah. Hersek Yolu Ergenekon Cad. Altınova/YALOVA adresinde bulunan Şile Süs Bitkileri Üretim İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. ("Satıcı",“www.silesusbitkileri.com”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

2. TANIMLAR

2.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarında yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir:

Kanun : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Yönetmelik : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

KVKK : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi

Alıcı: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, bunları

kullanan veya bunlardan yararlanan gerçek ya da tüzel kişi

Site : www.silesusbitkileri.com

Taraflar : Satıcı ve Alıcı

Ürün(ler) : Site üzerinden satışa konu edilen her türlü ürün

3. KONU

Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Satıcıya Site üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülükleri oluşturur.

4. ALICININ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin Alıcı tarafından Site üzerinden kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişten gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Site'nin, Sözleşme’nin ve aşağıda yer alan Ön Bilgilendirme Formunun ilgili kısımlarındaki tüm açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 1. Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri

 2. Satıcının unvanı, iletişim bilgileri, güncel tanıtıcı bilgileri, mensubu olduğu meslek odası ve meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri ile MERSİS numarası

 3. Ürün’ün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi

 4. Ödeme, teslimat, gönderim kısıtlamaları, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve Satıcının şikayetlere ilişkin  çözüm yöntemleri

 5. Mahiyetine göre Sözleşmede de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından Sitede onaylanarak kurulmasından sonra Alıcı'ya elektronik posta ile gönderilecek olması sebebiyle Alıcı tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, her halukarda Sitede yer alan Üye Hesabı üzerinden her daim erişilebileceği Satıcının da Sözleşmeyi 3(üç) yıl ile nezdinde saklayabileceği

 6. Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve varsa Satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler

 7. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri

 8. Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, Alıcı’nın cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kullanamayacağına ilişkin bilgi

 9. Uyuşmazlık hallerinde Alıcı'nın Satıcıya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, Kanun'un  ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

5. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: Şile Süs Bitkileri Üretim İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

Adresi: Cumhuriyet Mah. Hersek Yolu Ergenekon Cad. Altınova / YALOVA

Mersis Numarası: 0811048020700012

Telefon Numarası: 0226 461 2213

E-posta: info@silesusbitkileri.com

Mensubu Olduğu Meslek Odası: Yalova Ticaret Sicili Müdürlüğü

6. ALICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad: [adsoyad]

Telefon Numarası: [telefon]

Adres: [adres]

E-posta: [e-posta]

7. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan: [adsoyad]

Adres: [adres]

T.C.K.N./ Vergi Kimlik No.: [tcno]

Fatura iletimi: Siparişin teslimatından itibaren 7(yedi) gün içerisinde düzenlenen faturanın basılabilir görüntüsü, Alıcı’nın sipariş oluştururken verdiği e-posta adresine gönderilecektir.

8. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

8.1. Ürünlerin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Site üzerinde yer almaktadır.

8.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

8.3. Sözleşme konusu malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

[urunler]

Toplam: [toplam]

Ödeme Şekli: [odeme]

Teslimat Adresi: [teslimadres]

Teslim Edilecek Kişi: [teslimadsoyad]

Fatura Adresi: [faturaadres]

Sipariş Tarihi: [tarih]

Teslimat Şekli:  

Teslimat Ücreti: [kargo]

 8.4. Ürün teslimatı Satıcı tarafından gerçekleştirilecek olup masraflar Satıcı tarafından karşılanacaktır.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. Alıcı, Sitede Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın Sözleşme’nin kurulmasından evvel, siparişi verilen Ürün/Ürünlere ait temel özellikleri, Ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir Ürün, Yönetmelik ile belirlenen 30(otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın belirttiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşmeyi feshedebilir. Sitede “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen Ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu Ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 (otuz) gün içerisinde Alıcı’ya teslim edilecektir.

9.3. Satıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde teslim etmeyi, Ürün’ün teslimi sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. Satıcı, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün paketi tedarik edebilir.

9.5. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcının sözleşme konusu Ürün’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcıya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcının herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcıya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu Ürün’ü 1 (bir) gün içinde nakliye gideri Satıcıya ait olacak şekilde Satıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. Satıcı, Satıcı/Sağlayıcı olarak, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu Ürün’ün süresi içinde teslim edilememesi durumunu mümkün olan kısa sürede Alıcı'ya bildirecektir. Bu durumda Alıcı’nın 1- siparişin iptal edilmesi, 2- Ürün’ün varsa emsali ile değiştirilmesi, 3- teslimat sürecinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi seçeneklerinden birini seçerek Satıcıdan talep etme hakkı doğacaktır. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, Ürün tutarı en geç 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Ürün tutarı siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin uygulamada 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden veyahut kuryeden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa Ürün kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.9. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün’ün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.10. Satıcı sipariş konusu Ürün’ün tesliminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Alıcı'ya durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı’ya iade eder.

9.11. Ödeme işleminin akabinde Satıcı, Ürün’e ilişkin başta fiyat bilgisi olmak üzere temel bilgilerin yer aldığı bir onay e-maili ile önceden Alıcı tarafından onaylanan işbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formunu Alıcı’ya iletecektir. Ön Bilgilendirme Formu ile Mesafeli Satış Sözleşmesi sonraki süreçte de Alıcı’nın Sitedeki Üye Hesabı üzerinden her daim erişilebilir olacaktır (Sürekli erişim imkanı, Alıcı’nın üyeliğinin bulunması durumuna özgüdür).

10. ÖZEL ŞARTLAR

10.1 Satıcı, kendi takdirinde olmak üzere, Sitede Alıcılar için çeşitli zamanlarda koşulları münhasıran Satıcı tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar oluşturabilir. Alıcı’nın satın aldığı Ürünleri kanuni veya sözleşmesel (cayma hakkı vb.) sebeplerle iade etmesi halinde, Satıcı tarafından düzenlenen kampanya koşulları iade tarihi itibariyle geçerli olmayabilecektir.

Bu halde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilecek ve anılan miktar Alıcı’ya yapılacak iade ödemesinden düşülecektir.

10.2. Alıcı’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, Alıcı yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. Alıcı böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3. Satıcının Sitede duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Alıcı’nın Siteden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

11. CAYMA HAKKI

11.1. Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde Satıcıya yöneltmiş olması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcıya aittir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen Ürünlerde, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan Ürünlerde, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca Ürünlerin düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

11.2. Cayma hakkının kullanılması için Ürün’ün 13.madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

I. Teslim edilen Ürün’ün faturası, (İade edilmek istenen Ürün’ün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

II. İade edilecek Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

III. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre içerisinde toplam bedeli Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren Alıcı’nın da bahse konu Ürün’ü 10 (on) günlük süre içerisinde malı iade etmesi gerekmektedir.

IV. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

V. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

12. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

I. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki Ürünler).

II. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda.

III. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallarda.

IV. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların tesliminde.

V. Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde.

VI. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar.

VII. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde.

VIII. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda.

IX. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesinde.

X. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen ürünlerde.

XI. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde.

13. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Sitede yer alan Aydınlatma Metni ile de detaylı bir biçimde açıklanmış olduğu üzere KVKK kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; *sipariş almak, Ürün ve hizmetleri sunmak, Ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde siparişler, Ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Satıcı arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı adına yerine getirilmesini sağlamak için Satıcı, Satıcının iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Alıcı, bu bağlamda kişisel verilerinin işlenebileceğini kabul etmektedir.

14. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir. Her koşulda borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının uğradığı zarar ve ziyanını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. DELİL ANLAŞMASI İLE YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

Sözleşmeden ve/veya hizmetin ifasından kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturabilecektir. Taraflar, Sözleşme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcı ve Satıcının ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerini, aşan bedellerin uyuşmazlık konusu olduğu durumlarda ise Alıcı ve Satıcının ikametgah yerlerindeki tüketici mahkemelerinin yetkili olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda tutar bilgileri:

 • 6.920,00 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

 • Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920,00 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390,00 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

 • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390,00 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

 • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920,00 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390,00 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamamaktadır. Ancak tüketici mahkemelerine başvuru başta olmak üzere TKHK ve ilgili mevzuattan doğan başvuru imkanları mevcuttur.

16. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, öncesinde Ön Bilgilendirme Formu ile bilgilendirilen Alıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmektedir.

Toplam 12 (oniki) sayfa ve 16 (onaltı) ana maddeden oluşan işbu Sözleşme, Alıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girecektir.

Soru ve önerileriniz için info@silesusbitkileri.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page